POLITICA GENERALA DE CONFIDENȚIALITATE 
KARMA PROTECT
in colectarea, procesarea si pastrarea datelor cu caracter personal

In baza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), Prezenta Politica de confidentialitate vizeaza numai clientii KARMA PROTECT şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.Xtorm.ro. KARMA PROTECT depune eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii datelor Dumneavoastra personale in calitate de persoana vizata atunci când utilizati serviciile noastre. In acest sens, prin prezenta politica stabilim atat modul in care datele Dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate, drepturile pe care le aveti ca si persoana vizata dar si modul in care acestea vor fi protejate. Orice modificari efectuate in cadrul prezentei Politici de confidentialitate pot fi gasite daca vizitați website-ul nostru www.Xtorm.ro. 
KARMA PROTECT se aliniaza prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) si prin prezenta Politica generala de Cnfidentialitate vom puncta cateva aspecte importante.

1.    Definiții:

Prezenta Politică are la bază Regulamentul precum și oricare și toate legile aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Politica trebuie să fie comprehensibilă atât pentru publicul general, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, vom explica terminologia folosită. În această Politică vom folosi, inter alia, următorii termeni: 
 
Date personale sau Datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoană vizată). 
Persoana vizată - reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale, 
Prelucrarea - reprezintă a efectua orice operațiune sau set de operațiuni asupra Datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea, 
Restricția prelucrării - se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor, 
Crearea de profiluri - se referă la orice formă autorizată de prelucrare a datelor personale consistând în folosirea datelor personale pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice pentru o persoană fizică, în particular pentru a analiza sau a prezice aspecte referitoare la performanța la muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau deplasările unei persoane fizice, 
Pseudonimizarea - este prelucrarea datelor personale într-o asemenea manieră încât datele personale nu mai pot fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații adiționale, cu condiția ca aceste informații adiționale să fie stocate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizaționale care să asigure faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile, 
Operator sau operator responsabil pentru prelucrare - este persoana fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ care, singur sau cu ajutorul unor terțe părți, determină scopurile sau mijloacele prelucrării de date personale; acolo unde scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, operatorul sau criteriile specifice pentru nominalizarea lui pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a Statelor Membre, 
Destinatarul - este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ, către care datele personale sunt dezvăluite, fie el o terță parte sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea să primească datele personale în cadrul unei anchete particulare în concordanță cu legislația Uniunii sau a Statelor Membre nu vor fi văzute ca destinatari; prelucrarea acelor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în concordanță cu scopurile prelucrării. 
Terță parte - este o persoană fizica sau juridica, autoritate publică, agenție sau alt organ în afara persoanei vizate, operator, prelucrător și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să prelucreze date personale, 
Consimțământ – consimțământul persoanei vizate este orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.
 

2.    Numele si adresa (date contact) ale operatorului Karma Protect

S.C. KARMA PROTECT SRL
•    Adresa sediu social: Târgoviște, Dâmbovița, strada Unirii, nr.32, 72A.
•    Adresa corespondenta si punct de lucru: București, sector 3, Strada Andrei Bârseanu, nr.9, cod poștal 031091
•    Emailul responsabilului pentru protecția datelor: dragos@karmaprotect.ro
•    Informații suplimentare societate: CIF RO23155586, Cont IBAN: RO51BTRL06401202G32223XX, Banca TRANSILVANIA București - Marriott

3.    Cookies

Cookie este un fișier redus ca volum, salvat în computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil. Acesta are alocat un ID unic, care ajută pagina de internet să rețină acțiunile și preferințele dumneavoastră (precum localizarea, limba, dimensiunea fontului și alte preferințe afișate), într-un anumit interval de timp. În acest fel, nu este necesar să reintroduceți de fiecare dată informațiile la revenirea pe pagina de internet pentru a vizita o secțiune din altă secțiune. În același timp, cookie-urile pot contribui la personalizarea experienței dumneavoastră de navigare.
În cadrul KARMA PROTECT SRL, dorim să fim deschiși și transparenți privind modul în care utilizăm cookie-urile și consecințele pe care le pot avea asupra dumneavoastră. Anumite cookie-uri pe care le utilizăm sunt esențiale pentru funcționalitatea paginilor proprii de internet, dar sunt și tipuri de cookie-uri pe care le puteți respinge sau bloca.
Ne străduim să vă oferim suficiente informații despre cookie-urile utilizate, pentru ca dumneavoastră să faceți o alegere informată a datelor pe care ni le comunicați; va rugam sa consultați pagina dedicata Politicii Cookie.

4.    Posibilitatea contactului prin intermediul site-ului

Website-ul conține informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, prin includerea unei adrese de email generale. Dacă o persoană vizată ne contactează prin email sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către aceasta in mod voluntar sunt stocate automat. Astfel de date personale, transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate pentru scopul prelucrării și contactării persoanei vizate.

5.    Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6(1) lit. a Regulamentului servește ca bază juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b din 
Regulament. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c Regulament. In cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d din Regulament. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 din Regulament).

6.    Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f Regulament, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării angajaților si acționarilor Karma Protect srl.

7.    Perioada stocare date personale

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pentru perioada necesara scopului pentru care au fost colectate. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse. Vor fi păstrate doar acele date cu caracter personal care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare iar la expirarea termenului legal de arhivare acestea vor fi distruse

Scop Termen stocare

1. Gestionarea înregistrării dvs. ca utilizator al Platformei

Vom prelucra datele dvs. pe perioada cât aveți statutul de utilizator înregistrat (adică până când decideți să vă dezabonați).

2. Dezvoltarea, îndeplinirea și executarea contractului de vânzare sau de servicii

Vom prelucra datele dvs. pe durata de timpnecesară pentru a gestiona achiziționareaproduselor sau a serviciilor pe care le-ați cumpărat, incluzând eventuale returnări, reclamații sau plângeri legate de achiziționarea produsului sau aserviciului respectiv.

În unele situații, vom prelucra datele doar până în momentul pe care îl stabiliți dvs., așa cum este cazul datelor privind plățile (cu cardul) pe care ne solicitați să le stocăm pentru eventuale achizițiiviitoare.

3. Serviciul Clienți

Vom prelucra datele dvs. atât timp cât este necesar pentru a vă satisface solicitarea sau cererea.

4. Marketing

Vom prelucra datele dvs. până când vă veți dezabona sau veți anula abonamentul lanewsletter.

Dacă participați la acțiuni promoționale, vom stoca datele pentru o perioadă de 6 luni de la încheiereaacțiunii promoționale.

5. Analiza utilizăriiși a calității

Vom prelucra punctual datele dvs. pe durata încare efectuam o acțiune sau un sondaj specific privind calitate sau până când vom anonimizadatele dvs. de navigare.

8.    Furnizarea de date cu caracter personal a cerință legala sau contractuala

Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date
Clarificam faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

9.    Scopul utilizării datelor cu caracter personal in calitate de persoana vizata

Prin furnizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, in calitate de persoana vizata va exprimati acordul expres si neechivoc cu privire la utilizarea de catre KARMA PROTECT a datelor colectate in urmatoarele scopuri:

  • Pentru a prelua reclamatiile si/sau sugestiile dumneavoastra si pentru a va raspunde in mod corespunzator, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail; 
  • Pentru a va prelua solicitarile online transmise prin intermediul formularului pus la dispoziție pe site-ul www.Xtorm.ro, caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa; 
  • Pentru a va contacta in eventualitatea oricaror probleme ivite in prestarea serviciilor si livrarea produselor comandate de Dumneavoastra, caz in care ne va fi necesar, spre exemplu, numarul Dumneavoastră de telefon fix/mobil;
  • Pentru a va putea trimite SMS-uri legate de expediția dumneavoastră si posibilitatea urmării acesteia;
  • Pentru va expedia oferte de marketing, cum ar fi newsletter (email sau SMS), caz in care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail sau numărul de telefon;
  • Pentru procesul de recrutare atunci cand aplicati online pentru una din pozitiile deschise spre ocupare, caz in care ne va fi necesar numele, numarul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail.
  • Aplicarea la un job/recrutare. Atunci când aplicați pentru un job în cadrul KARMA PROTECT datele personale vor fi procesate și controlate de către KARMA PROTECT si vor fi folosite numai in scopul recrutarii (interviu, comunicari ce au legatura cu procesul de recrutare). Datele cu caracter personal ce sunt folosite in procesul de recrutare nu vor fi stocate pentru o perioadă mai mare de timp decât cea necesară recrutarii și nu vor fi divulgate persoanelor terțe. Dacă aplicanții/candidatii doresc să acceseze, să modifice sau să șteargă datele personale dupa incheierea procesului de recrutare, sunt rugați să contacteze office@karmaprotect.ro.

Datele Dumneavoastra colectate pentru scopurile enumerate mai sus vor fi pastrate doar atat timp cat este necesar pentru a raspunde scopurilor pentru care au fost colectate respectiv 1 (unu) an sau atat timp cat impune legea, ulterior urmand ca datele personale sa fie sterse ori transformate in date anonime, cu exceptia situatiei in care exista o dispozitie legala imperativa pentru a le pastra.

10.    Drepturile Dumneavoastra in calitate de persoana vizata

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Pe toata durata in care datele personale sunt pastrate de catre KARMA PROTECT, Dumneavoastra in calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care KARMA PROTECT nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana vizata  s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru sau la adresa de email office@karmaprotect.ro.
In plus, incepand cu 25 mai 2018, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa office@karmaprotect.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

11.    Transferul de date catre terti

KARMA PROTECT nu va transfera, vinde sau ofera la schimb datele Dumneavoastra catre terti pentru scopuri de marketing sau alte servicii ce nu au legatura cu activitatea prestata de noi.

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de confidențialitate și cookie-uri, este necesarsă acordăm acces la datele dvs. personale terților care ne oferă sprijin în serviciile pe care vi le oferim sau suntem obligati conform legislatiei fiscale, și anume:

- instituții/companii financiare, fiscale;
- organe specializare în descoperirea și prevenirea a fraudei;
- furnizori de servicii tehnologice;
- furnizori și colaboratori de servicii logistice, de transport și de livrare;

- furnizori și colaboratori de servicii legate de marketing, publicitate si logistica/implementare reguli GDPR;

Suntem direct raspunzatori pentru securitatea datelor dumneavoastra si am luat toate masurile legale (contracte semnate cu terti, asigurarea ca acestia opereaza in conformitate DGPR) si tehnico-logistice pentru securizarea datelor dumneavoastra si pentru a ne asigura ca sunt folosite DOAR in relatia persoanei vizate cu compania Karma Protect conform regulamentului DGPR.

12.    Securitatea datelor Dumneavoastra

KARMA PROTECT a luat masuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat in cadrul operatiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori impotriva pierderii sau manipularii neautorizate a datelor. In plus, in acord cu evolutia tehnologiei in materie informatica, depunem eforturi continue in scopul adaptarii masurilor de securitate.

13.    Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate. Vom păstra aceste informații pentru perioada specificată la art. 1 de mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului KARMA PROTECT.

14.    Responsabilitate

KARMA PROTECT este responsabilă pentru conformitatea cu GDPR cât și pentru principiile stabilite în aceasta Politica. KARMA PROTECT va menține sub responsabilitatea sa un registru in care va tine o evidenta a procesarii datelor cu caracter personal si scopul pentru care au fost colectate iar acolo unde este necesar va pune informațiile la dispoziția autorităților de supraveghere.
Orice întrebări legate de această politică de confidențialitate pot fi adresate la adresa de email office@karmaprotect.ro.

15.    Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat. In cazul in care se constată posibile încălcări a securităţii datelor. KARMA PROTECT are obligatia notificării Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore și a persoanelor vizate în cel mai scurt timp; 

16.    Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale.

Utilizatorii au dreptul de a solicita în orice moment pe parcursul perioadei de stocare descrisa in art. 1 din prezenta, exercitarea drepturilor de persoana vizata asa cum sunt prevazute in art. 2 din prezenta politica si de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) prin transmiterea unui email la office@karmaprotect.ro.

17.    Plângeri/sesizări/solicitări si termene de raspuns

Utilizatorii ale caror date au fost colectate si sau procesate si pentru ale caror scopuri si-au dat consimtamantul, pe toata perioada pentru care aceste date au fost colectate, persoanele vizate – utilizatorii pot transmite plangeri / sesizari / solicitari catre:

  • Karma Protect srl transmitand astfel un email la adresa office@karmaprotect.ro. Termenul de raspuns pentru astfel de plangeri/sesizari/solicitari este de 30 (treizeci) de zile de la data primirii si inregistrarii acestora.

  • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web-site-ul: www.dataprotection.ro.

 

18. Modificări/completari ale acestei politici

KARMA PROTECT își rezerva dreptul de a modifica aceasta politica unilateral ori de cate ori considera ca este nevoie si sau de exemplu în urma unor modificări legislative relevante. În cazul în care se fac modificări ale prezentei Politici KARMA PROTECT le va face cunoscute prin intermediul website-ului www.Xtorm.ro. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește Politica generala de confidențialitate

xtorm.ro © 2024

Contacteaza-ne

Locația noastra

Str. Andrei Barseanu, nr.9, Bucuresti sector 3.

031.805.66.74; 0731.048.232

031.805.66.74

Luni-Joi : 14.00-18.30 / Vineri : 14.00-17.00